www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details
NEWS

•   Giới thiệu Tác Phẩm - KHI LÁ XANH RỒI - Ngọc Ánh (HD 68-75)
•   Thư Mời Hoàng Diệu Sài G̣n họp mặt ngày 28-01-2018
•   Giới thiệu Tác Phẩm - CHUYỆN ĐỜI XƯA - Thầy Nguyễn Văn Sâm
•   Thư Mời Hoàng Diệu Sài G̣n họp mặt ngày 14-01-2017
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 24-04-2016
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 13-12-2015
•   Danh Sách Tham Dự San Jose Đại Hội Hè 2015
•   Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2015 – New York
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2015 "C̣n Thương Áo Trắng Học Tṛ"
•   Thư Mời Hoàng Diệu Sài G̣n họp mặt ngày 08-02-2015
•   Thư Mời Hoàng Diệu 66-73 họp mặt ngày 8-6-2014
•   Thư Mời Hoàng Diệu Âu Châu Hè 2014
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 15-12-2013
•   Thư Mời Hoàng Diệu 68-75 VN họp mặt Tân Niên 08-02-2014
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 18-08-2013
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2013 "Ngày Xưa Thân Ái"
•   Thư Mời Hoàng Diệu Âu Châu Hè 2013
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 20-01-2013
•   Thư Mời Hoàng Diệu Sài G̣n họp mặt ngày 20-01-2013
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 11-11-2012
•   Danh Sách đóng góp giúp đỡ Gia Đ́nh thầy Nguyễn Văn Ṭng
•   Đại hội kỷ niệm 55 năm thành lập trường Hoàng Diệu
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 29-7-2012
•   Hoàng Diệu Úc Châu - Chúc Xuân Nhâm Th́n 2012
•   Giới thiệu Blog của nhóm Hồn Trẻ 20
•   Giới thiệu Tập Thơ – NGƯỜI NHƯ LÁ BIẾC - Lâm Hảo Khôi
•   Thư Mời Hoàng Diệu 68-75 VN họp mặt Tân Niên 28-01-2012
•   Thư Mời Hoàng Diệu Australia họp mặt Tất Niên 18-12-2011
•   Thư Mời Hoàng Diệu Bắc Cali họp mặt ngày 11-12-2011
•   Thư Mời Hoàng Diệu Australia họp mặt 29-10-2011
•   Danh Sách đóng góp giúp đỡ Gia Đ́nh anh Trương Văn Sương
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2011 "Phượng Vỹ Năm Xưa"
•   Giới thiệu Thi Tập – THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM - Đỗ Thị Minh Giang
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2010
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2009
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2008
•   Thư Mời Đại Hội Hè 2007


Turn On Audio - Để Thưởng Thức Bản Nhạc "Paris Có Ǵ Lạ Không Em" <BGSOUND SRC="Music/ParisCoGiLaKhongEm.wma" LOOP="infinite">
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved