www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Vườn Thơ Xanh

Hanh vàng cho tóc em phơi
T́nh xuân vẫy gọi bao lời yêu thương
Giậu hoa ngoài ngơ vẫn hường
Để con bướm mộng lạc vườn thơ xanh

Cúc Hương

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved