www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Vịnh ̀ Tĩnh Tâm

Ta lại ̀ đây, ̀ TĨNH TÂM

Ghé chơi dạo ấy, đã nhiều năm.

Liễu nắng đỗ vàng phai sắc,
Mặt thoáng gió lùa sóng gợn tăm.

Mây trắng trơ lầu thủy tạ,
Nước xanh biền biệt bạn tri âm
̀ ơi! Trong cuộc trần ai đấy.
Ta chỉ còn đây một khối căm

Thầy Trương Đ́nh Hiển
03/1965

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved