www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Vẩn Thương Hoài
Một Chiếc Áo Ba


Tôi khôn lớn cũng trên ḍng sông đó
Chiếc xuồng con rau dệu rau lang
Thương chiếc áo ba đen của ngoại
Mùi nước sông pha với nắng chang chang

Tháng chạp về tháng giêng thơm lúa mới
Áo ba mẹ đợi ngoài hiên
Mây đi xanh ngát trời xanh
Hoa táo vườn sau gió lên

Tôi khôn lớn cũng trên ḍng sông đó
Hay thả hồn theo vạt áo ba
Xuồng chở những dưa bồn, điên điển
Cho tôi ngon chén cơm nguội sau nhà

Tháng năm tháng sáu mùa lúa
màng bông bụp nở đầy sân
Hỏi mưa mắc cở nghiêng vành nón
Sao áo ba ướt trắng lưng

Ai đợi bờ sông trông nước lớn
Tôi về chuông mỏ nhớ Vu lan
Thương em đốt đuốc ra vườn
Hái tặng cho tôi đóa cúc vàng

Sao không một bông hồng nhỏ
Trên áo ba tôi dể thương
Mới hay cây cải tôi thương mến
Đă bỏ rau răm khóc dọc đường

Ai hát bài ca sông nước
Thương đời trôi nổi áo ba
Để tôi đốt đuốc về Kinh xáng
Soi dấu chân người đi đă xa

Lâm Hảo Khôi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved