www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tri Nghim

Tht thà, thng thn, thit th́ thôi!
Thu trưc tu thân, tránh thp ti!
Thp Thin trau tria, thông tiến thi
Tam ti* trơ trn, thoái theo thi.

Tháng thot ti, tâm tái...
ng, , tt, trung, th thm tai.
T t, tán tài, thê t tránh,
Trong trăn tr, trách thng Tôi.

Thy Hoài Như (04082014)

*Tam ti: tham sân si: ba th đáng ghét, ti tin.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved