www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Tnh Xa,

Từ đm sng gọi lao xao
Người đi biền biệt nghẹn ngo đường xưa
Nỗi sầu lắng đọng đm mưa
ếm dng lưu bt cho vừa nhớ thương

Dịu dng ngọn gi chiều vương
Thướt tha t o thơm hương học tr
Mộng đời ấphẹn h
Pht giy huyền ảo đ đưa duyn

Trăm năm bến đổ xa thuyền
Vạt my viễn xứ ưu phiền ai mang
Tc thề cất bước sang ngang
Soi vầng trăng lạnh cung đn .

Thị Minh Giang
13-5-11

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved