www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thu Lỡ
Để kính tặng các đồng môn HD 68-75

Thấp thoáng vườn sau sắp tàn,
Gió heo may thổi gọi thu sang.
Thuyền t́nh lỡ chuyến đành mong đợi,
Lữ khách t́nh nỡ hợp tan.


Vẫn nhuộm tâm can ḍng máu đỏ,
C̣n mang huyết nhục giống da vàng.
Người đi dạo ấy chưa quay lại,
Tháng đến năm qua duyên lỡ làng.

Nguyễn Ngọc Thạch HD 68-75
NJ mùa sắp vào thu năm 2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved