www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thu Chia Ly

Vĩnh biệt Cha thu chớm bước sang,
Ước mong mau đạt giấc vàng.
Rời quê chết lịm tim đau nhói,
Bỏ nước u buồn lệ chảy ngang.

Gió sớm mơn man làn tóc rối,
Trăng khuya chiếu rọi cơi hồn hoang.
Mai này tuổi hạc song thân tới,
Phụ mẫu đơn ai thuốc thang.

Nông gia Hai Lúa NJ (HD 68-75)
Vào thu năm 2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved