www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thi Hoàng Giác

Ngày xưa Hoàng Giác bị Hồ gh́m
Cũng bởi bài thơ "tung cánh chim"
Được cánh quốc gia dùng để gọi
"Chiêu hồi" bộ đội... bỏ thù hiềm!

Ngày nay, cũng vẫn "chim tung cánh"
Cộng sản lại dùng đón ngoại kiều!
Ấy phải bạt tai vào mặt Cáo?
Ngược xuôi, cũng bởi con điêu!

Thụy Hoài Như
(08022014)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved