www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thầy Tôi

Thương tặng GS Lâm Cộng Hưởng
Nguyên Hiệu Trưởng THCL Hoàng Diệu BX


Thầy tôi tới lớp thật sang,
Đứng dạy tṛ quần áo thẳng băng.
nhóc rờ ly cười chắt lưỡi, (bén quá Thầy!)
Sương Se nói bả ủi ngay hàng.

Danh thơm đồn đăi đi cùng phố,
Tiếng tốt vang xa đến khắp làng.
Ước một ngày nao về đất Sóc,
Rước phụ ghé quán Sông Trăng.

Tṛ Thạch Cầu Ba Rinh (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved