www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Than Ôi, Bọn Lông!

Toàn dân xúm xít họp lần hai,
Kêu gọi đồng hương, trong lẫn ngoài.
Chống bọn lông* ngồi chỉ đạo
Đuổi phường gian nịnh* mánh hôi tài.

Miệng đả đảo dân bản,
Ḷng ước ôm chân Kốm* ngoại lai.
Cơng rắn, "công hàm" xưa đă ,
Ngày nay, "bán nước" chỉ tầm tay.

Thụy Hoài Như

*Bọn lông: chạy mặt, gặp lại lông.
*Phường gian nịnh đề nghị đánh sản, nhằm mục
đích "hôi tài" cướp của, làm lợi cho nhân chúng.
*Kốm: Kốm rọc, trọc phú, bọn "tỉ phú" bất nhân,
dùng quyền lực của khẩu súng, như bọn trùm buôn lậu.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved