www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thăm Thy

Đ
kính tng Thy Hoàng Văn Ngc

Thâm t́nh nh
măi đến ngàn sau,
M
y chc năm sương gió giăi du.
Giáo hu
n li ân sư dy bo,
Tinh th
n các đ t gm thâu.

G
ương lành Thy ta không coi nh,
Đ
c đ tṛ noi s khc sâu.
X
l quê người duyên gp g,
Ghé thăm sánh b
ước nhp chân mau. 

N.N. Thch (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved