www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Như Trong Vườn

Mẹ già niệm Phật Di-Đà
Bông trang nở đỏ hiên nhà phương đông
Mùa Xuân lúa chín trên đồng
Em đi bỏ xứ làm công chốn nào
Xa nhà ngủ chiêm bao
nghe mộng mị lên màu ngô khoai.

Mẹ ngồi nhai miếng trầu cay
Trong đôi mắt đó giăng đầy nắng sương
Tiếng ai như trong vườn
Đă rơi từ thuở nỗi buồn c̣n xanh
Mùa Xuân rồi cũng qua nhanh
Quê nhà đợi bước chân ai về.


Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved