www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nhớ Quê Hương

Ra đi biển rộng nước trong veo
Sải chiếc thuyền con tẻo teo
Nhắm mắt cơn sầu đang nhẹ lướt
Quay đầu ngọn sóng bổng đưa vèo

Quê hương cách trở mây giăng mắc
Đất khách gian truân chí chẵng teo
Vận nước xoay vần ai biết được
Gió lên xóa hết cảnh dâu bèo

Peter Nguyễn – New Jersey
Thân tặng bạn cựu HOÀNG DIỆU mùa nhập trường 2007

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved