www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ba Mươi Tháng : Nhớ Nhà

Xin Họa Ngược Vận bài thơ Hai Lúa cho 30-4

Ngót bốn thập niên biệt cố hương
Từ khi liều lĩnh vượt biên cương
Ḷng mong quên hết đời đen bạc
Dạ lại nhớ hoài chuyện đáng thương!

Bôi mặt, hét , quân giả nghĩa!
Quay lưng, đấu tố, bọn lương!
Ḥa b́nh? Giải phóng? hay thôn tính?
Đâu nước? Đâu nhà? Ôi, vấn vương!

Thụy Hoài Như (04302012)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved