www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nhớ Cuộc Cờ Tàn Xuân Ất Măo
(Để chia xẻ niềm đau của KẺ SĨ)

TƯỚNG bỏ cung ôm vợ xuất hành,
SĨ ngồi tù giặc đỏ buồn tanh.
XE lăn chiến hữu lan tràn phố,
PHÁO nă nhà dân nát bét thành.
MĂ cộng vào dinh cum Tổng dzỏm,
Binh ta được lịnh liệng gươm nhanh.
Đười ươi đến TỐT ḷng tan tác,
TƯỢNG Tiếc Thương sao đập đoạn đành!

NHL NJ
Spring 2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved