www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Mắt Em Cười Hồn Dă Thảo B́nh Nguyên

Gởi Phan Thị Tươi

Như người nông phu rải hạt xuống đồng
Như chim chóc bay ngoài không gian
Như biển cả tắm muôn loài thủy tộc
Như tôi cần hơi thở một con tim

Khi đất trời mông lung ngủ dậy
Chỉ một người sao lại có hai?
Chỉ trăm năm nhưng đầy thực tại
Chỉ mơ hồ sao thấy hôm nay?


Này thực vật thân vai gỗ mộc
Này cỏ hoa thân thảo vai gầy
Đem sức sống cho mùa tươi thắm
Vươn bước đời vững chắc tương lai


Đêm không đến, trăng ngàn năm ánh sáng
Mắt em cười, hồn dă thảo b́nh nguyên
...

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Jan 10, 2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved