www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Mai tôi chết cờ vàng xin phủ kín

Mai tôi chết cờ vàng xin phủ kín
Chiến trường xưa vẫn nung chí đời trai
Thân lưu vong uất ức suốt năm dài,
Hơn nửa đời vẫn mang đầy khí phách.

Nhớ chiến hữu: mày, tao, giờ xa cách
Đứa ra đi cờ phủ giữa chiến bào
Đứa găy cánh, không ai t́m thấy xác.
Tôi c̣n sống nhưng nghe ḷng tan nát.

Chí tung hoành nghe mặn đắng tâm can
Thân nam nhi thất thế phải tan hàng
Ḷng hậm hực mang danh bỏ chạy!
Không, tôi không phải người chiến bại

Cờ vàng xưa vẫn măi măi trong tôi
tháng năm nơi xứ lạ quê người
Màu vàng đó, vẫn màu vàng đó
Không nhạt phai, cũng không đổi sang hồng.

Tôi,
người lính,
đến chết,
vẫn người lính,
của Việt Nam Cộng Ḥa.
Sống tha hương nơi xứ người,
nhưng không bao giờ thay đổi màu

Mai tôi chết cờ vàng xin phủ kín.

Lạc Long Huỳnh Quốc Phú.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved