www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lưu Vong Ca

Để kính tặng Anh Cả Lâm Tài Thạnh

Nào ai hiểu kẻ bỏ quê hương,
Tuyết rớt rưng rưng giọt lệ vương.
Chẳng phải không t́m ra chí hướng,
Chỉ lỡ đánh mất thiên đường,

Phương trời xưa lắm người ruồng bỏ,
hội này nhiều kẻ xót thương.
Chúa giáng trần đem thân cứu chuộc,
Thế gian khốn khổ nhiễu cùng nhương ...

NNT HD 68-75
Noel 2013

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved