www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hùm Thiêng Sa

Bài thơ dưới đây tặng Anh:
Một Đại Niên Trưởng Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên.
Một chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.
Người Anh Cả “TÂY ĐÔ” của Tiểu Đoàn 9 Mănh Hổ, TQLC năm xưa.

Hùm thiêng mắc nạn chẳng sầu vương,
Nước mất vào tay bọn bất lương.
Ngục thất gian truân nhiều khổ lụy,
Đoạn trường bất khuất lắm tang thương.

Quân gian theo giặc liêm sỉ,
Kẻ yên ḷng giữ kỷ cương.
Cọp lỡ sa ḷng oán hận,
Hờn căm giặc phá quê hương.

N.N.T. CHS HD 68-75
30 Tháng , 2012

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved