www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hái Mùa Xuân

* Thơ LƯ THỪA NGHIỆP
* Phổ nhạc: NGUYÊN THÔNG VĂN GIẢNG

Ai hái mùa xuân thả thênh thang
Bên đồi rực rở những hoa vàng
Trời bát ngát hương thời xa lắc
Trong mắt em xanh cả nổi mừng.
*
Ta chép tặng người dăm trang Kinh
Trí tuệ ngh́n năm sánh lung linh
Ai như một bóng chim độc
Từ mùa xuân trước - chứng thinh.
*
Ai vẽ xanh cả sơn
Ngàn hoa bổng nởquanh ta
Trong cơi xuân sang trùng điệp đó
Thổn thức làm sao tiếng Di Đà.
*
Ta hái mùa xuân thả trên sông
Mai kia ra biển với muôn trùng
Tịnh yên hóa hiện trời xanh biếc
Ngh́n kiếp nào trôi suốt bổn tâm.

Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved