www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Đừng Trch Chi Goa
Thơ Vui đn Tết con d

Kiếp sống con người được mấy lăm,
Trch nhau chi chuyện oi cng oăm.
Gi ham trống bỏi ch: đồ ngốc,
Trẻ thch đ la rủa: thứ "đăm".(dummy)

"Mng đỏ" vung chn g cục tc,
"Vin xanh"(viagra) nổ my lo rn gầm.
Goa ăn bnh trả tiền sng phẳng,
Nỡ quở về qu d qu khăm.

Hai la Ba Rinh (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved