www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ḍng Sông Ly Biệt

Chín khúc Long Giang tựa gấm hoa,
CỔ CHIÊN xuôi cửa biển hài ḥa.
TRẦN ĐỀ biệt xứ tâm hồn nát,
BÁT SẮC rời quê giọt lệ sa.
Sóng biếc HÀM LUÔNG pha nước mắt,
Cuồng phong TIỂU, ĐẠI nhấn toàn gia.
CUNG HẦU ngục thất rèn gang thép,
Bám ĐỊNH AN, BA LAI bỏ nhà...

Nông gia Hai lúa NJ HD 68-75
Tưởng nhớ đúng 28 năm đặt bước chân tự do lên
giàn khoan Kakap Natuna Nam Dương
June 10, 1987-June 10, 2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved