www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Đón Xuân Tự Do
     Nhớ Xuân Lao

(Kính tặng các Quan Bác đă từng đón Xuân
trong chốn lao Cộng Sản)


Xôn xao rộn đón Xuân ,
Tưởng tượng cầm lon thoải mái tu.
Thiếu thịt tươi chân phù mỗi Tết,
Thừa khoai mốc bụng đói thiên thu.

Suy nh́n tựa nhà hiền triết,
Ngạo mạn ḍm như bậc trượng phu.
Ráng nhịn thèm nhiều năm tháng nữa,
Tới miền Đất Hứa cụng ly .

Nông gia Hai lúa NJ
Mùa Xuân tự do thứ 28

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved