www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lời dẫn:

Ôi,Tết Ly Hương, nhớ ngày Mất Nước!
Ngồi đọc thơ , bức xúc không yên.
Bởi do đâu đất nước phải đảo điên?
phải do thất tín, bừa "Hiệp Định"?
Cộng sản Bắc Việt, chỉ dụng tâm thôn tính,
Nên gạt cả quân Mặt trận trong Nam.
"Nước sẽ Ḥa B́nh khi Mỹ rút êm!"
Nhưng kỳ thực, chỉ âm mưu cưỡng chiếm!

Đọc Thơ Bạn Gởi

Nhớ cái năm dân lính bị !
Dăm người tự vẫn, lắm đi tu.
Thằng hùa theo Cộng, đâm đồng đội,
Kẻ mất ngơi, góp thu.*

Thất học hưng thời ra quản giáo
Cử nhân yểm vận hóa nông phu!
Ai hay bài học đau thương quá!
Hàng giặc vượt biên chín với !

Thụy Hoài Như (03012015)
*bị đuổi đi kinh tế mới, củi cũng không
tiền mua, phải đi mót cành khô, khô xài!

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved