www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Đau ci Đầu

Đầu no quốc gia bởi yếu hn.

ầu hng dm chết triệu dn đen.
ầu tu bức tử bao trung liệt
ầu mối cm gng khối sch đn.


ầu chợ đuổi nh, hi của cướp.
ầu thn dọa bắn, choảng x beng.
ầu đui cũng tại Dương Minh, Nhật
ầu th, ngng nghnh học thổi khn!

Thụy Hoi Như (04272012)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved