www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Chuột Ch từ Ống Cống

Ống cống chun ra... bọn thấp hn!
Chuột Ch vốn "thi", "", "đen".
Chuột Ch vốn giỏi moi cơm gạo,
Ống cống vốn snh ght sch đn.

Ống cống đ đnh "" bất tận
Chuột Ch vốn "thi" rm beng.
Chuột Ch no s đời "đen" bạc
Ống cống lo chi chuyện trống Khn!

Thụy Hoi Như (04302012)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved