www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bên Đồi Chư Pao

Súng di
đời trai thôi cũng năn
Chiến chinh không thy mt ngày mai
Nhng bông hoa di bun trong gió
Như khóc than thi chôn xác trai

Chư Pao ng chết trong ḷng
địch
Vn ngày vui mong manh
Nhng chiến binh ngi nghe
đạn réo
Pháo gm bom n nát tri xanh

Chư Pao mt dăy m chôn xác
Nhng chiến binh su
đêm cui thu
Ai mun qua vùng Tân Phú ngm
Nhng hm than máu chy v
đâu?

Chư Pao ai oán hn trong gió
Mi chiếc khăn tang mt tc
đường
Nhng m hôi
đổ tan thành đá
Tan nát ḷng ta khách vin phương

Lâm Hảo Dũng
(Ngày dài trên quc l 14)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved