www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bài Thơ Gởi

K/T thân- mẫu L.S Quốc Quân

Dáng ai trông dáng mẹ ta
Năm xưa ngồi tiễn ta ra chiến trường
B́nh minh quên buổi hoàng hôn
(Ngh́n năm mắt mẹ vẫn buồn thay ta)

Co ro chờ đợi phiên ṭa
Thấy sân nhốt nắng thấy hoa úa mầu
Thấy thưa mẹ một câu
con chỉ thấy t́nh sâu rất người
Đá khô đá vẫn không lời
Mai thơm hương gạo nụ cười con dâng

Mặt trời
đă cháy sau lưng
Nghe trong từ ấy dấy buồn khai

Lâm Hảo Dũng
Oct 04-13- 8H09’ sáng

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved