www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Anh Hùng Ngă Ngựa

Ngă ngựa tuân lệnh "quốc vương"*,
Lui binh luôn thiếu thốn quân lương.
Vung gươm chiến đấu ḷng kiên quyết,
Vứt súng đầu hàng dạ ngẩn ngơ.

Trí vững niềm tin thờ tổ quốc,
Tay ôm kiếm trận trấn biên cương.
"Đồng Minh tháo chạy"** không thương tiếc,
Rước Cộng vào Nam phá cố hương.

NNT HD 68-75
Tháng đen 1975

*"quốc vương" NVT ép buộc TQLC phải "di tản chiến thuật" khỏi vùng I
rồi sau đó "quốc vương" DVM ra lịnh cho binh lính VNCH phải buông súng.
** Ngôn ng của Tiến Nguyễn Tiến Hưng

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved