www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

From: ANIE <nct.nguyen@yahoo.fr>
Date: January 5, 2012 12:22:47 PM PST
To: <hoangdieubcal@gmail.com>
Subject: tim ban

Tôi tên la Nguyen cao Tri tim Ban hoc chung nien khoa 75-81

Vuot biên 1981 va dinh cu tai Phap

Tim ban gai Ma thi anh Hoa hoc chung khoa toan Giao su Thây Huong

Xin lien lac dum ,Cam on

 

nct.nguyen@hotmail.frVề lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved