www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details
NEWS

•   Tin Tức của anh Huỳnh Văn Út niên khóa 57 - 64
•   Phạm Thị Loan Phương t́m bạn học niên khóa 64 - 71  
•   Nguyễn Niệm t́m bạn học niên khóa 58 - 65  
•   Robert C B t́m bạn học niên khóa ? - 68  
•   Đặng Phước Đức t́m bạn học niên khóa 67-74  
•   Nguyen Cao Tri t́m bạn học niên khóa 75-81  
•   Phạm Khắc Đông t́m bạn học niên khóa 60-67  
•   Trinh Ngoc Thuy t́m Chau Thanh Thuy niên khóa 72-78  
•   Trần Phong t́m bạn học niên khóa 60-67  
•   Trần văn Hổ t́m bạn học niên khóa 70-71  
•   Cô Lâm Hoàng Anh t́m học tṛ cũ từ năm 73 đến 80  
•   Lâm văn Chung t́m bạn học niên khóa 70-75  
•   My Ly t́m bạn học niên khóa 69-75  
•   Kim Ngọc Hoa t́m bạn học  <BGSOUND SRC="Music/JamesBondTheme.wma" LOOP="infinite">
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved